Výbor klubu

Funkční období a činnost výboru je definována stanovami klubu v článcích 16 - 18.

Článek 16

Výbor
1. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost Klubu a jedná jeho jménem. Členem výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. 
2. Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně ze tří členů. Počet členů výboru musí být vždy lichý. 
3. Členové výboru jsou voleni na období dvou let. Opětovná volba není vyloučena. 
4. Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením svého funkčního období. 
5. Zvolení členové výboru zvolí ze svého středu předsedu a jednatele a rozdělí si ostatní funkce. Předseda výboru je zároveň i předsedou Klubu. 
6. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal nebo projednat mohl. 
7. Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat člena náhradního. Následující členská schůze pak náhradního člena buď schválí nebo zvolí člena nového. 
8. Výbor se schází podle potřeby. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro něj hlasovala většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 
9. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let a jsou veřejné. 
10. Jednání výboru se v odůvodněných případech mohou účastnit i členové Klubu. Předseda Klubu může rozhodnout o uzavřeném jednání. 
11. Členové výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Klubu škodu nebo poškodit jeho dobré jméno. 
12. Členové výboru odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.
13. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními členské schůze. 

Článek 17
Působnost výboru
Do působnosti výboru náleží zejména: 
1. svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat, 
2. předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh změn a doplňků stanov a směrnic Klubu, 
3. plnit usnesení členské schůze, 
4. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 
5. rozhodovat o nakládání s majetkem Klubu, 
6. zodpovídat za finanční hospodaření Klubu, 
7. organizovat soutěže a semináře, 
8. organizovat školení pro rozhodčí, 
9. zajišťovat kontakt Klubu s jinými kynologickými organizacemi, 
10. fungovat současně jako disciplinární komise, při jednání se řídit kárným řádem ČKS, 
11. projednávat písemné podněty a stížnosti členů, 
12. zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy, jejichž členem musí být nejméně jeden člen výboru.

Článek 18
Jednání a podepisování za Klub
Za Klub je oprávněn jednat ve všech věcech výbor Klubu jako jeho statutární orgán. Za Klub jedná vždy předseda a jeden člen výboru nebo jednatel a jeden člen výboru. 
Podepisování za Klub se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Klubu připojí svůj podpis předseda.

Výbor klubu

Pavla Hejralová   člen výboru - předseda, webmaster, finance, komunikace se sponzory, archivace výsledků soutěží
pavla.hejralova[at]gmail.com
+420 604 646 319  
Veronika Urbášková    člen výboru, mezinárodní komunikace, komunikace s pořadateli soutěží
veronika.urbaskova[at]gmail.com 
 
Pavel Ryttnauer    člen výboru, předseda komise rozhodčích, inventář klubu
pavel.ryttnauer[at]gmail.com 
 
Iveta Chomátová člen výboru, PR (Instagram, FB) a komunikace s pořadateli soutěží
 
 
Jan Kašpar člen výboru, PR (FB, Youtube, tištěná média)